• RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ

  Program pomocy
  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ

  Program pomocy
  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ

  Program pomocy
  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ

  Program pomocy
  rodzinom na Ukrainie

 • RAZEM Z UKRAINĄ

  RAZEM z UKRAINĄ

  Program pomocy
  rodzinom na Ukrainie


PACZKA Z SERCEMProgram "Razem z Ukrainą" organizuje akcję PACZKA Z SERCEM, której celem jest udzielenie pomocy rodzinom na Ukrainie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Okres świąteczny to czas na ciepło, radość, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa i dobrobytu. Wiele rodzin ukraińskich znajduje się na pograniczu ubóstwa z powodu obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej. Chcemy zainspirować Was, Szanowni Darczyńcy, do przekazania części tego, co posiadacie na rzecz tych, co potrzebują. Chcemy, aby w paczkach przygotowywanych zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami znalazły się ubrania, buty, artykuły spożywcze, artykuły szkolne i dziecięce, sprzęty RTV i AGD, słodycze.

CZYTAJ WIĘCEJ

RAZEM z UKRAINĄ


Program „Razem z Ukrainą” jest zorganizowanym i systematycznym działaniem realizowanym na zasadach współpracy partnerskiej, ukierunkowanym na wsparcie narodu ukraińskiego w obecnej sytuacji kryzysowej, szczególnie poprzez udzielenie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio lub pośrednio w wyniku konfliktu wojennego na wschodnich terenach Ukrainy.

Każdy może się włączyć!
Zapraszamy do współpracy – przedsiębiorstwa, organizacje, inicjatywy.


CELE PROGRAMU


Pomoc
humanitarna

Pomoc humanitarna, rzeczowa, wsparcie psychologiczne i moralne, skierowane do osób poszkodowanych w trakcie konfliktów wojennych, dotkniętych kryzysem oraz osób potrzebujących, w szczególności do rodzin wojskowych, wewnętrznie przesiedlonych i poszkodowanych dzieci.

Lobbowanie na rzecz utworzenia korytarza pomocy humanitarnej z Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Pomoc
rozwojowa

Budowanie szerokiej koalicji lubelskich środowisk biznesowych, pozarządowych, kościelnych, akademickich, administracji samorządowej i państwowej oraz instytucji publicznych w celu zwielokrotnienia efektów udzielanej pomocy humanitarnej i rozwojowej. Wspieranie rozwoju regionalnego Ukrainy, w tym wzmocnienie samorządu, decentralizacji, sektora bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności; wzmocnienie kompetencji administracji publicznej; wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji; zbliżenie prawa i instytucji do standardów UE i innych standardów międzynarodowych; zwiększanie dostępu do rzetelnej i obiektywnej informacji; wsparcie demokratycznych procesów wyborczych; ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich; wzmocnienie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz dialogu obywatelskiego. Poprawa jakości opieki zdrowotnej i edukacji obywatelskiej.

Wsparcie rozwoju gospodarczego

Współpraca gospodarcza środowiska biznesowego Polski z partnerami ukraińskimi, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów i partnerstw, zwiększanie aktywności podmiotów gospodarczych po obu stronach granicy w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym działaniami wojennymi na wschodnich terenach Ukrainy.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i sektora prywatnego, konkurencyjności i innowacyjności mikro i małych przedsiębiorstw, rozwoju ekonomii społecznej, wspieranie procesów kształcenia i szkolenia zawodowego.

25 ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY

AKTUALNOŚCIIII Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli

W dniach 8-10 listopada 2016 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyły się „III Dni Partnerstwa Wschodniego”, cykliczne wydarzenie organizowane przez Dom Polski Wschodniej, które poświęcone jest polsko-szwedzkiej inicjatywie Partnerstwa Wschodniego, która adresowana jest m. in. do Ukrainy. W przygotowania do tegorocznego wydarzenia włączyła się Ambasada RP w Królestwie Belgii, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji, Białostocki Ośrodek Kultury, Fundacja Nowy Staw, Fundacja Otwarty Dialog oraz Fundacja ART-SOS.

CZYTAJ WIĘCEJ

NIE POWINNIŚMY SIĘ ZASTANAWIAĆ DLACZEGO POMAGAMY ...

Nie powinniśmy się zastanawiać dlaczego pomagamy, niech się zastanowią „dlaczego” ci, którzy nie pomagają – o znaczeniu pomocy humanitarnej dyskutowaliśmy w ramach V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

CZYTAJ WIĘCEJ

PROGRAM „RAZEM Z UKRAINĄ” NA KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2016

W dniach 29 września – 1 października 2016 roku Lublin po raz kolejny stał się miejscem spotkań w ramach największego wydarzenia Polski Wschodniej - V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Kongres był organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich. Przedstawiciele krajów Partnerstwa Wschodniego rozmawiali o przyszłości Europy Wschodniej. W tym roku w panelach dyskusyjnych brało udział 1400 osób z ponad 20 krajów.

CZYTAJ WIĘCEJ


PROGRAM „RAZEM Z UKRAINĄ” NA KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2016

29 września
1 października
2016

Spotkanie z programem "Razem z Ukrainą" w KUL

15 marca 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się spotkanie z programem "Razem z Ukrainą". Koordynatorka programu Marta Drabczuk oraz Prezes Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszka Gąsior-Mazur przedstawiły działania programowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na przyszłość.
W spotkaniu udział wziął Konsul Ukrainy w Lublinie Witalij Biłyj. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu i pomocy Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Za pomoc oraz gościnne przyjęcie na uczelni szczególnie dziękujemy Prorektorowi ds. Studenckich KUL Prof. Krzysztofowi Nareckiemu.

CZYTAJ WIĘCEJ


KUL Jana Pawła II wspiera Program „Razem z Ukrainą”

W ramach "Dnia Ukraińskiego" na KUL, w dniu 4 kwietnia 2016 roku, Koło Naukowe studentów Filologii słowiańskiej zorganizowało zbiórkę darów na rzecz dzieci z rodzin wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Preparaty medyczne trafiły do szpitali wołyńskich

W ramach Programu „Razem z Ukrainą” organizacja charytatywna „Wołyń 2014″ przekazała wołyńskim zakładom medycznym dary, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Razem z Ukrainą – obóz wakacyjny dla młodzieży

W dniach 8-17 sierpnia 2015 roku gościliśmy na obozie wakacyjnym w Lublinie 25 osobową grupę młodzieży ze wschodnich terenów Ukrainy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc rodzinom wewnętrznie przesiedlonym z terenów Donbasu

W dniu 3 lipca 2015 roku do Lwowa dostarczona została pomoc humanitarna dla osób wewnętrznie przesiedlonych z terenów Donbasu.

CZYTAJ WIĘCEJ


Wintaryzacja – przygotowanie do zimy osoby wewnętrznie przesiedlone

Projekt „Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy” zakładał polepszenie warunków bytowych, zapewnienie niezbędnej pomocy i zasobów dla godnego funkcjonowania oraz udzielenie wsparcia rzeczowego w zakresie przygotowania do zimy osób wewnętrznie przesiedlonych na terenie obwodu dniepropietrowskiego. Do celów bezpośrednich projektu należało: zabezpieczenie 300 rodzin w podstawowe środki do życia, adaptacja i przygotowanie do zimy 70 miejsc tymczasowego zamieszkania osób wewnętrznie przesiedlonych oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i opał na zimę, a także wypracowanie standardów działania lokalnych centrów pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim. W ramach projektu działały cztery centra udzielania pomocy humanitarnej w obwodzie dniepropietrowskim, ...

CZYTAJ WIĘCEJ


Razem z Ukrainą
– pomoc humanitarna

Projekt skierowany do osób – rodzin, przesiedlonych wewnątrz Ukrainy w obrębie obwodu Dniepropietrowskiego, pozbawionych, ze względu na działania wojenne prowadzone na terenie wschodniej części państwa, podstawowych środków do życia. Rodziny, utraciły cały dorobek swego życia, a dzisiaj na nowo zmuszeni są do adaptacji w warunkach tymczasowych.

Ze względu na rosnącą liczbę osób przesiedlonych oraz coraz większy kryzys ekonomiczny, w ramach pomocy humanitarnej, podjęte zostały konkretne działania, adekwatne do potrzeb rodzin przesiedlonych w celu zabezpieczenia schronienia, wsparcia medycznego oraz psychologicznego, a także pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy.

Realizacja projektu w terminie od 15 czerwca 2015 do 31 grudnia 2015 została podzielona na poszczególne działania. W ramach projektu 400 rodzin otrzymało wsparcie w postaci pomocy humanitarnej, doposażono 10 punktów medycznych, ...

CZYTAJ WIĘCEJPROJEKTY - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W ramach programu "Razem z Ukrainą" realizujemy kilka projektów szczegółowych. Zapraszamy do współpracy!Szkoła przyjaźni

Projekt “Szkoła przyjaźni” realizowany od października 2015 do stycznia 2016, jest kierowany do uczniów klas szkół gimnazjalnych z Lublina i wybranych miast Ukrainy. Projekt ma pomóc młodzieży w powiększaniu doświadczeń w kontakcie i wiedzy na temat sąsiadujących krajów oraz w rozwijaniu poczucia jedności w Europie.Głównym założeniem projektu jest uwrażliwienie uczniów na solidarność międzyludzką i współpracę międzynarodową w kontekście relacji dwu sąsiadujących krajów. Dodatkowo celem jest nauczenie uczniów w sposób praktyczny pisania tradycyjnej i elektronicznej korespondencji listowej, jak też idei „paczki pomocowej”. Dzieci, za pomocą pisanych przez siebie listów, będą miały możliwość poznania rówieśników z sąsiedniego kraju, zawarcia z nimi nowych relacji koleżeńskich, które w przyszłości mogą przerodzić się w przyjaźnie.

Podstawowym tematem korespondencji uczniowskiej ma być środowisko lokalne, życie codziennie, sprawy ważne dla uczniów, wizja przyjaźni. Zadaniem uczniów będzie opisanie, zaprezentowanie kolegom i koleżankom z drugiej szkoły własnej osoby, środowiska klasowego, szkolnego, lokalnego.

Na bazie partnerskiej relacji możliwe będzie udzielenie godnej pomocy poprzez przygotowanie paczek z osobistymi listami i drobnymi upominkami Program „Razem z Ukrainą” dla potrzebujących na Ukrainie.

W planach mamy również wizytę dzieci z Ukrainy w Lublinie, ale będzie to możliwe tylko przy osobistym zaangażowaniu, zaproszeniu rodzin uczniów w Lublinie.

Projekt jest realizowany pod PATRONATEM Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublina.


Zbiórka rzeczowa

Przez najbliższe miesiące każdy mieszkaniec Lublina może włączyć się w zbiórkę darów dla tych, którzy musieli uciekać z własnych domów, tracąc cały dorobek swojego życia, a dzisiaj mieszkają w warunkach prowizorycznych. Sytuacja jest dramatyczna. Z danych Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy wynika, iż ponad 1 milion osób zmuszonych było do ucieczki z terenów objętych wojną na wschodzie kraju oraz z zaanektowanego przez Rosję Krymu.W obwodzie Dniepropietrowskim przebywa ponad 85 tysiące przesiedleńców (a według nieoficjalnych danych 130 tyś.) w tym ponad 15 tysięcy dzieci oraz 13 tysięcy. Ich sytuacja jest bardzo trudna. Większość mieszka w schroniskach, uzdrowiskach, ale są też tacy, którzy praktycznie nie mają dachu nad głową – mieszkają w piwnicach.

Od czerwca do listopada będą trwać również zbiórki publiczne podstawowych artykułów: środków higieny osobistej, żywności dziecięcej, żywności o długim terminie przydatności, chemii gospodarczej.

Dary można przynosić po wcześniejszym uzgodnieniu do:
– Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, al. Warszawska 71 (tel. 669 207 678)
– Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, ul. Przechodnia 4 (tel. 81 534 61 91)
– Modern-Expo S.A., ul. Zemborzycka 55 (tel. 504 252 110)

A także do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta w godzinach pracy:
Wieniawska 14 ; Filaretów 44 ; Franciszka Kleeberga 12a ; Szaserów 13-15 ; Plac Łokietka 1 (Ratusz)

Artykuły zostaną przekazane przesiedleńcom, zwłaszcza rodzinom z małymi dziećmi.

Zbiórkę publiczną o nr 2015/891/OR zarejestrowaną w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji prowadzi Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.
Pomoc humanitarna

W grudniu 2015 roku zrealizowaliśmy projekt pomocy humanitarnej dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie i zamieszkałych na terenie obwodu dniepropietrowskiego. Na wschód Ukrainy pojechało 1200 paczek z żywnością, środkami higieny, nową odzieżą zimową, kocami, kołdrami i pościelą o wartości pół miliona złotych.
Paczki rozdawaliśmy m.in. w Nowomoskowsku, Dnieprodzierżyńsku i Wierchniodnieprowsku.Ponadto wyposażyliśmy 70 mieszkań i ośrodków dla uchodźców w sprzęt gospodarstwa domowego oraz węgiel i drewno. Wszystko w ramach projektu "Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy" współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Pomoc skierowaliśmy w pierwszej kolejności do rodzin z dziećmi, do osób niepełnosprawnych i do osób, które nie zabrały ze sobą z terenów ogarniętych wojną rzeczy na zimę i wreszcie do tych, które wcześniej nie otrzymywały żadnej pomocy.

Nasza Fundacja jest aktywnym członkiem programu "Razem z Ukrainą", który działa na terenie województwa lubelskiego i skupia organizacje, władze samorządowe oraz lubelskie uczelnie w celu harmonizacji i koordynacji działań, wymiany informacji, współpracy i skuteczniejszego udzielania pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
MEDIA O PROGRAMIE


PO CO JEST TA WOJNA

W Lublinie akcję humanitarną pod hasłem "Razem z Ukrainą" organizuje Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza wspólnie z lubelskimi przedsiębiorcami. Do ukraińskich rodzin trafiły ponad cztery tony produktów spożywczych i środków czystości. Zobacz reportaż TVP INFO ...

WIĘCEJ RELACJIChcesz pomóc? - wspieraj nasze akcje

1% podatku - darowizny - wolontariat - zbiórka rzeczy


Dołącz do zbiórki publicznej rzeczy dla Ukrainy


Ukraińcy najbardziej potrzebują: leki oraz środki opatrunkowe, chemia gospodarcza, środki higieny żywność i higiena dziecięca

Przekaż darowiznę na pomoc dla Ukrainy


Numer konta: 88124054971111001056095550Tytuł wpłaty: darowizna – Razem z Ukrainą

Dołącz na programu Payroll dla Ukrainy lub zaproponuj go w swojej firmie


Obejrzyj prezentacje o programie Payroll (odpisy od wynagrodzeń)

Popierasz naszę działania, chcesz pomóc lub masz nowe pomysły?


Wypełnij deklaracje poparcia

Przekaż 1% podatku na pomoc humanitarną dla Ukrainy


Numer KRS 0000034785 Cel szczegółowy: Razem z Ukrainą

GALERIA

Nasza aktywność w obiektywieportfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

portfolio img

RAZEM Z UKRAINĄ

Pomoc humanitarna - Pomoc rozwojowa - Wsparcie rozwoju gospodarczego

PARTNERZYpartner
partner
partner
partner
partner
partner


partner
partner
partner
partner
partner


KONTAKT

Program
Razem z Ukrainą

Marta Drabczuk

kontakt@razemzukraina.com
Telefon: 512 158 426

Biuro Programu

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

20-003 Lublin, ul. Przechodnia 4
kontakt@razemzukraina.com
Godziny kontaktu: pon. - pt. w godz. 9.00-14.00
Siedziba dostepna dla osób niepełnosprawnych.